Algemene voorwaarden - Weg met Ruis

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Weg met Ruis

Artikel 1. Definities

 1. Weg met Ruis:    Lottie van Tol als behandelaar of cursusleider
 2. Deelnemer:         De wederpartij van Weg met Ruis
 3. Behandeling:      Diverse behandelingen op basis van Access Consciousness, Mahatma en andere door Weg met
  Ruis aangeboden methodes.
 4. Evenement:        èèn- of meer-daagse cursussen en workshops die door Weg met Ruis gegeven en/of                                                   (mede)georganiseerd worden.
 5. Overeenkomst:   De gemaakte afspraak voor een behandeling of evenement.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Op alle overeenkomsten tussen Weg met Ruis enerzijds en de deelnemer anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 2. Acceptatie van een (prijs)afspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de deelnemer de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de deelnemer.
 3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door Weg met Ruis zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen Weg met Ruis en de deelnemer komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de (prijs)afspraak door de deelnemer of een mondelinge bevestiging hiervan.
 2. Indien een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en/of wijzigingen van de zijde van de deelnemer inhoudt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat Weg met Ruis schriftelijk heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen.
 3. Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze mondeling of schriftelijk hebben bevestigd.

Artikel 4. Duur overeenkomst en ontbinding

 1. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van één behandeling of het gehele evenement. Na afloop van een behandeling of evenement kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen worden verlengd.
 2. De deelnemer wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de deelnemer niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.
 1. Weg met Ruis is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de deelnemer surséance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. Weg met Ruis zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

 

Artikel 5. Annulering

 1. Annulering van een behandeling dient uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip met bevestiging van Weg met Ruis te geschieden. Voor annulering van behandelingen gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
  • Bij annulering tot 24 uur voor aanvang van een behandeling is de deelnemer geen kosten verschuldigd.
  • Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een behandeling is de cliënt 100% van het bedrag voor de behandeling verschuldigd. In overleg de afspraak verzetten is in bepaalde situaties uiteraard mogelijk. Indien de nieuwe afspraak wederom wordt geannuleerd, is de deelnemer alsnog 100% van het bedrag voor de behandeling verschuldigd, ongeacht het tijdstip van annulering.
  • Indien de deelnemer zonder voorafgaande berichtgeving niet verschijnt op een afspraak voor een behandeling, is de deelnemer 100% van het bedrag voor de behandeling verschuldigd.
 1. Annulering van een evenement dient uiterlijk 48 uur voor het afgesproken tijdstip met bevestiging te geschieden. Voor annulering van een evenement gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
  • Bij annulering tot 48 uur voor aanvang van een evenement is de deelnemer geen kosten verschuldigd.
  • Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van het evenement is de deelnemer 100% van het bedrag voor het evenement verschuldigd. In overleg het evenement verzetten is in bepaalde situaties uiteraard mogelijk. Indien de nieuwe afspraak wederom wordt geannuleerd, is de deelnemer alsnog 100% van het bedrag voor het evenement verschuldigd, ongeacht het tijdstip van annulering.
  • Indien de deelnemer zonder voorafgaande berichtgeving niet verschijnt op een evenement, is de deelnemer 100% van het bedrag voor de behandeling verschuldigd.
 1. Weg met Ruis is in alle redelijkheid gerechtigd een reeds geplande behandeling of evenement te wijzigen voor wat betreft de datum en het tijdstip. Weg met Ruis zal dit naar vermogen zo ruim mogelijk voor het afgesproken tijdstip aan de deelnemer kenbaar maken. Deelnemer heeft te allen tijde het recht de afspraak bij een wijziging door Weg met Ruis te annuleren zonder dat deelnemer hiervoor kosten aan Weg met Ruis verschuldigd is.

Artikel 6. Geheimhouding en inzagerecht

 1. Weg met Ruis zal alle informatie betreffende de deelnemer die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover Weg met Ruis daartoe wettelijk verplicht is of aan Weg met Ruis hiervoor van de cliënt schriftelijke toestemming heeft verkregen.
 2. Weg met Ruis zal een geheimhoudingsplicht, zoals beschreven in lid 1, opleggen aan haar medewerkers en aan eventueel ingeschakelde derden.
 3. De privacy verklaring van Weg met Ruis kunt u hier terug vinden: https://wegmetruis.nl/privacybeleid/

Artikel 7. Tarieven

 1. De tarieven voor behandelingen en evenementen zijn gebaseerd op de meest recente tarievenlijst en/of worden vermeld bij het afsluiten van de overeenkomst.

Artikel 8. Betaling en facturering

 1. Een behandeling dient direct na de voltooiing hiervan contant of per bank te worden voldaan. Op verzoek van de deelnemer kan een kwitantie worden verstrekt.
 2. Een evenement dient voorafgaande aan het evenement contant of per bank te worden voldaan. Op verzoek van de deelnemer kan er een kwitantie worden verstrekt.
 3. Ingeval een behandeling of evenement wordt geannuleerd en hiervoor kosten zijn verschuldigd, zoals aangegeven in Artikel 5., zal de deelnemer hiervoor van Weg met Ruis een factuur ontvangen.
 4. Tenzij mondeling of schriftelijk anders overeengekomen, dient de cliënt de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enig beroep op verrekening aan de Weg met Ruis te betalen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Bij de uitvoering van de behandeling door Weg met Ruis is sprake van een inspanningsverplichting.
 2. Weg met Ruis geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich tijdens dan wel na uitvoering van haar behandeling(en) of evenement bij deelnemer voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van Weg met Ruis. Weg met Ruis is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
 3. Weg met Ruis is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de deelnemer door Weg met Ruis mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
 4. De aansprakelijkheid van Weg met Ruis voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een behandeling.
 5. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van Weg met Ruis beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de deelnemer.
 6. De deelnemer is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij Weg met Ruis aansprakelijk wil stellen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de dienstverlening door Weg met Ruis is het Nederlands recht van toepassing.
 2. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening door Weg met Ruis die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank Zaandam of Alkmaar bevoegd.

 

Een kopie van deze algemene voorwaarden is ook op te vragen via Lottie@wegmetruis.nl

Laatste versie is 1.1, herzien en gepubliceerd op 14 juni 2018 te Purmerend

Lottie van Tol  –  Weg met Ruis

Share